รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

รางวัลที่ผ่านมา

รางวัลไทย คนดีสังคมไทย ประจำปี 2556 สาขา ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับสังคมและประเทศชาติ