top
logo

Login Form



จำนวนผู้เข้าชม


www.hrm-hrd.com

 

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ ส่งเสริมเครือข่าย มุ่งความยุติธรรม

 

dr-banpot1       dr-banpot
Facebook         Fan Page

 
กรมประชาสมพนธ resize
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับโล่จากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
 
pr
 
 รางวัลไทย คนดีสังคมไทย ประจำปี 2556
 รางวลไทย-คนดสงคมไทย-2556      15.03
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลไทย คนดีสังคมไทย ประจำปี 2556 สาขา ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบ วันที่ 15 มีนาคม 2556
 
 บุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2555
 ใบประกาศ คนดีศรีสยาม 2555 resize     โล่ คนดีศรีสยาม 2555
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2555 โดยโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
otep

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2555

3.9.55

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2555 สาขาทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติด้านการศึกษา  วันที่ 3 กันยายน 2555  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ดำเนินการโดย นิตยสารเส้นทางไทย

 

ส่งออก MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

 2012-03-24 11.59.32 resize resize
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งออก MBA โดยการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทัดเทียมและเหนือกว่าต่างชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเศชาติ
        คุณจิรพันธ์ ขนาดนิด ศิษย์เก่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทางวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ภาคภูมิใจ ที่วิทยาลัยฯสามารถส่งออกไปยังไปยังประเทศมองโกเลีย หลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถนำไปใช้กับการทำงาน และได้นำความสำเร็จ กลับมาอาจารย์ และสถาบัน

 

 

bottom
top
Copyright © 2014 www.hrm-hrd.com. All Rights Reserved.
Human Resource Management & Human Resource Development

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: business site hosting movie stars Valid XHTML and CSS.