ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

วัน เดือน ปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ มือถือ 092-5355653
สำนักงาน 038-394900
โทรสาร 038-392024
e-mail : banpot.buu@gmail.com
website : www.ex-mba.buu.ac.th, www.hrm-hrd.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ, ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหาร
การจัดการสาธารณะ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
เครื่งราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๐
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๓

การศึกษา

ชื่อย่อปริญญา ระดับ สาขา สถาบันที่จบ จบปี
ปร.ด. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
บธ.ม. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2542
กศ.บ. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 2525
ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย 2522

การฝึกอบรม

ปี การอบรม
2560 ผ่านการอบรม “หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4” จัดโดย สำนักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560
2559 ผ่านการอบรม “หลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นพย.) รุ่นที่ 1” จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559