ตำแหน่งหน้าที่สำคัญบางส่วน

ปี ตำแหน่ง
ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (สมัยที่ 2) (พ.ศ.2553-พ.ศ.2561)
2560
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
  คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 377/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560) แต่งตั้งโดยกรมประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2558 (คำสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0350/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ 5/2560
  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560) แต่งตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1216/2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 2สิงหาคม 2560)
  แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2559
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
  คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ 1733/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559) แต่งตั้งโดยกรมประชาสัมพันธ์
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุข
  (คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวักชลบุรี ที่ 1/2559
  ลงวันที่ 15 มกราคม 2559)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • คณะวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการจัดการศึกษาในเขตเศษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หัวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • 2558
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
  - ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (คำสั่ง ม.บูรพา ที่ 1484/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
 • 2557
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุข (ประกาศสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ที่ 1/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557)
 • นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (คำสั่ง ม.บูรพา ที่ 1484/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1861/2557)
 • 2553-2556
 • ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ (ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหายางพารา (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
 • คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก. (ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เลขที่ 3/2556)
 • ประธานคณะทำงาน ตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มภารกิจด้านการคลังและการบริหารบุคคล จำนวน 12 หน่วยงาน (คณะที่ 6)ตามประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • 2539-2550
 • เจ้าของโครงการเลี้ยงไก่ไข่ 100,000 ตัว
 • เจ้าของโครงการสวนไม้ตัดใบ
 • เจ้าของโครงการผลิตดินปลูกต้นไม้
 • 2532-2539
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเค มาเก็ตติ้ง
  (ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ภาคใต้ - ภาคตะวันออกเลี้ยงกุ้ง และภาคอีสานเลี้ยงปลา)
 • ข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์