รางวัลเกียรติยศระดับชาติ

  • รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558)
  • ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 จนถึง ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 22 รางวัล