ประสบการณ์ด้าน ASEAN

 1. วิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์ และ Supply Chain ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 2. วิทยากรบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซี่ยน แก่กำลังพลภายในหน่วย กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ ณ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 3. ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ จัดโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (ไฮเมท) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สสมท.) ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 4. ที่ปรึกษาและผู้นำคณะนักธุรกิจของบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษาลู่ทางการลงทุนและพบปะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแผนการและการลงทุน (BOI), กระทรวงการค้าและการลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 5. ผู้ริเริ่มโครงการ “ผู้บริหารพบศิษย์เก่า” มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 6. ผู้ดำเนินการอภิปรายงานเสวนา “โอกาสหรือภัยคุกคามของข้าราชการไทยในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ให้กับข้าราชการไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 7. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทางภาษาแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าในเขตพื้นที่บางแสน เพื่อเตรียมพร้อมเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area)” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
 8. ให้การต้อนรับรองประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวแห่ง สปป.ลาว และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมแม่หญิงลาว ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม ในโครงการอบรมผู้ช่วยญาติ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมกับ นายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 10. ประธานโครงการงานบายศรีสู่ขวัญชมรมนิสิตจีนมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประโยชน์เมื่อเข้าสู่ประชาคม ASEAN+C เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 11. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภัยคุกคาม หรือโอกาสของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงประชาคมอาเซียน” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 12. ผู้นำการต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะนิสิตระดับปริญญาโท MBA จากวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาดูงาน และสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 13. เป็นแกนกลางในการประสานงานการเจรจาตกลงการค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราออกจำหน่าย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างประธานกองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง และนักธุรกิจจีน ตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท KL Bangkok LTD,PART เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 14. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่การแข่งขันระดับประชาคม ASEAN” ให้กับบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 15. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน สู่ข้อตกลง ASEAN ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 16. ร่วมการจัด “นิทรรศการ ASEAN+C” ของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 17. ผู้นำคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด่านศุลกากรช่องเม็ก พร้อมฟังบรรยาย “รู้เราก่อนออกสู่ ASEAN+C ในการนำเข้าส่งออก” จากด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 18. ผู้นำคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนักธุรกิจ สปป.ลาว เพื่อฟังประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจใน สปป.ลาว จนถึงปัจจุบัน และรับฟังแนวทางในการเข้ามาลงทุน ณ สปป.ลาว จากประธานหอการค้า เมืองปักเซ แขวงจำปาสัก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 19. ผู้นำคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากลยุทธ์ของบริษัทดาวเรือง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปดาวเรือง และสินค้าผลไม้อบกรอบ ซึ่งส่งออกไปทั่วเอเชีย และยุโรป เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 20. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “หลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ของประเทศไทย” ให้แก่บุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก MORIHIKO HIRAMATSU,PH.D. President, Oita OVOP International Exchange Promotion Committee ผู้ก่อตั้ง OVOP ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 21. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การเข้าถึงธุรกิจอาเซียน” ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งกรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทวัส  ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 22. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสการตลาดระหว่างประเทศ เมื่อเข้าสู่ข้อตกลง AFTA” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 23. ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “AEC ๓+๖ มีผลกระทบอย่างไรกับเศรษฐกิจไทย” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 24. ผู้นำคณะนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านบริหารจัดการ สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 25. ศึกษาสำรวจเส้นทางร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนายกเทศมนตรีเบตง จังหวัดยะลา และศึกษาแนวโน้มธุรกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 26. ผู้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (H.E  Sok Siphana) และ นักธุรกิจ ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 27. ผู้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนักธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 28. ออกรายการชั่วโมงธุรกิจ (Nation) เตรียมประชากรภาคธุรกิจ รับประชาคมอาเซียน เมื่อ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 29. ศึกษาดูงานร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (BOI แหลมฉบัง) เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ เวียงจันทน์ ศึกษาด้านการลงทุนที่กระทรวงแผนการและการลงทุน ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว