การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  1. วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “๑๐th Anniversary of the Graduate School of Commerce, Burapha University : ๒๐๐๖ Global Business Conference” ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นำ เสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒ โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  3. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นำการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ปี เรื่อง “วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  4. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รูปแบบการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนักลงทุนไทยที่เป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และเครือข่าย  (A Model of Investment in the Lao People’s Democratic Republic by a group of Graduate School of Commerce (GSC) students and networks)
  5. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The ๑st ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  6. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ The ๒nd  ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ The ๕th  ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา