กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรม การวางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่ออนาคตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และนิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๓ และหลักสูตร DBA รุ่นที่ 4 เข้าร่วมอบรม "การวางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่ออนาคตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ. 2558

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกีรยติจาก ดร.กิแก้ว จันทะบุรี รมต.ช่วยว่าการทระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 40 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงแผนการและการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว