กิจกรรมที่ผ่านมา

200 นักวิจัย 200 โจทย์พัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อรัฐบาล ประกาศเปิดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษขึ้นทำให้เกิดพื้นที่ธุรกิจจำนวนมากเป็นโอกาสให้นักธุรกิจภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ เข้ามาดำเนินการพัฒนาธุรกิจ คิดว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างไร นำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างไร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันในกำกับขของรัฐแห่งแรกในเขตภาคตะวันออก มารับโจทย์ปัญหาจากนักธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจ พัฒนาพาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จากผู้ประกอบการ 3 จังหวัด ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ตามประกาศนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น และเป็นอีกครั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ ในการรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยศักยภาพ 3 จังหวัดภาคตะวันออก สามารถกระจายสินค้าไปขายได้ในประเทศ และกลุ่มประเทศต่างๆ ได้สะดวก ดังนั้น จะเกิดคำถามอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการพื้นที่หรือประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจ ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจในเขตนี้ได้อย่างไร ส่วนที่ 2 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะมีส่วนรับรู้และช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดปริมาณ และคุณภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในระเบียงเศรษฐกิจใหม่นี้ได้อย่างไร ตามระบบธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีนโยบายให้คณะทำงานประสานความร่วมมือแบบเร่งด่วนกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันในกำกับของรัฐที่เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกมาแล้วกว่า 21 ปี มาช่วยเหลือผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้ประกอบการ โดยนำนักวิจัย จำนวน 200 คน มารับโจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาธุรกิจในระบบ value chain และระบบ supply chain ของผู้ประกอบการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการพบปะ ระหว่างทีมอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยใช้โปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research ซึ่งภายหลังขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และผู้ประกอบการอื่นๆ ต่อไป