งานวิจัย

  • ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 6 เรื่อง (พ.ศ. 2555 - 2559)
  • ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 24 เรื่อง (พ.ศ. 2554 - 2560)
  • ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 30 เรื่อง (พ.ศ. 2553 - 2560)