งานเขียนตำรา หรือ หนังสือ

  1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2552 จำนวน 500 เล่ม ISBN 974 384 439 3 สำนักพิมพ์ เอ. เอส. เทคนิคการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพฯ
  2. นำเสนอแนวคิดทางวิชาการ ในหนังสือ นวัตกรรมการบริหาร ประสบการณ์ของผม สุทธิชัย สังขมณี . 2552. บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซ็ต จำกัด ฉะเชิงเทรา

งานจดสิทธิบัตร

  1. จดข้อมูลสิทธิบัตร ประเภทงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ แบบพับปฏิทิน ตามเลขที่คำขอ 1202000818 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 (ผลงานร่วม)
  2. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน วรรณกรรม ชื่อผลงาน .ผาบ่องโมเดล. ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 195640 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 (ผลงานร่วม)
  3. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ชื่อผลงาน "แก้วลายดอกบัวตอง Buatong, Flower Mae Hong Son, By GSC" ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 209207 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 (ผลงานร่วม)

บทความวิชาการ (Article)

  1. บรรพต วิรุณราช. 2552. เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์. วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 5-11