ผลงานด้านการเป็นวิทยากร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีหัวข้อบรรยาย (บางส่วน) ดังนี้:
- “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร”
- “หลักธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู่อนาคตการปฏิรูปสังคมไทย”
- “Supply Chain”
- “แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยมุ่งประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ”
- “การเตรียมความพร้อมในการสอนธุรกิจ”รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4
- “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายเพื่อการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ: มิติใหม่สู่ไทยแลนด์4.0”
- “โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
- “ระบบธุรกิจ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่นักเรียนควรรู้ ระบบ Value chain”
- “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก”
- “จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
- “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
- “การกำหนดปัญหาและประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย”
- “การบริหารเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน”
- “ยุทธศาสตร์ของการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ฯลฯ