ผลงานวิชาการ

รายชื่อบทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และการนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ผลงานด้านวิชาการและวิจัย)

ปี พ.ศ. 2560

 1. ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และบรรพต วิรุณราช. (2560). รูปแบบการพัฒนาเนื้อหาแบบบูรณาการเกี่ยวกับความรู้ที่ใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9 (2) (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 : อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 2. ปัญญณัฐ ศิลาลาย และบรรพต วิรุณราช. (2560). กลยุทธ์การจัดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สู่มหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9 (1), 311-340.
 3. สมเกียรติ มาลากรณ์ บรรพต วิรุณราช และพลตรี ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์. (2559). การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นทหารกองประจำการของกองทัพไทย ในศตวรรษที่ 21. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 7 (3), 60-75.
 4. ฐานะมาศ เพ็งแพ่ง สุรัติ สุพิชญางกูร และบรรพต วิรุณราช. (2559). การสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11 (2), 10-24.
 5. นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ กฤช จรินโท และบรรพต วิรุณราช. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในความหลากหลายของชีวภาพของธุรกิจโรงแรม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11 (2), 129-145.
 6. จารุปัฐน์ สุรไวยโรจน์ และบรรพต วิรุณราช. (2559). การลงทุนทำธุรกิจสปาในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11 (2), 141-151.
 7. กุลวีณ์ วุฒิกร บรรพต วิรุณราช และอิสระ สุวรรณบล. (2559). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 16(2), 50-60.
 8. นาถญาดา เก้าประเสริฐ์ และบรรพต วิรุณราช. (2559). รูปแบบการจ้างบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตกาล. RMUTT Global Business and Economics Review.11(2), 103-114.

ปี พ.ศ. 2559

 1. จันทรารัตน์ จำปาเงิน, ศิริญญา โชคชัยวรรัตน์ และ บรรพต วิรุณราช. (2559). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการด้วย 5-phase Turnaround Project Management (5PTPM) กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีในบริษัทแห่งหนึ่ง เขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุต จังหวัดระยอง. ใน งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research”. (หน้า 21-39). ชลบุรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 2. กุลวีณ์ วุฒิกร,บรรพต วิรุณราช และอิสระ สุวรรณบล. (2559). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 16(2), 50-60.
 3. สุทธิชัยพงศ์ วลัญช์อารยะ และบรรพต วิรุณราช. (2559). การจัดตั้งชุมชนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีน. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.11(1), 51-68.
 4. นาถญาดา เก้าประเสริฐ์ และบรรพต วิรุณราช. (2559). รูปแบบการจ้างบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคตกาล. RMUTT Global Business and Economics Review.11(2), 103-114.
 5. นิดถา บุบผา และบรรพต วิรุณราช. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ กระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลังปี 2563. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. 11(1). 69-80.

ปี พ.ศ. 2558

 1. นนทณี ศรีนนท์ประเสริฐ, บรรพต วิรุณราช, นัฐวุฒิ วงศาเสถียร และเพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี. (2558). คุณลักษณะของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่หัวหน้างานชาวญี่ปุ่นของธุรกิจการผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ดประสงค์ให้มี. ใน การประชุมสัมมนาวิช+าการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 The 4th Conference on eastern seaboard industry. (หน้า 79-92). ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 2. โสภณ เรืองกิตติกุล, บรรพต วิรุณราช,นัฐวุฒิ วงศาเสถียร และเพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี.(2558) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 The 4th Conference on eastern seaboard industry. (หน้า 420-437). ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 3. บรรพต วิรุณราช. (2558). ปัญหาเรื้อรัง การค้า-การลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว. การประชุมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558“สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน”. 137-200.
 4. วลัยพร สุขปลั่ง และบรรพต วิรุณราช. (2558). สมรรถนะของบุคลากรสายผู้สอนสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชคมอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 9(3), 139-148.
 5. รัตนา เทียนเมืองปัก และบรรพต วิรุณราช. (2558). ปัญหาละการพัฒนาระบบการบริหารงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 10(2). 137-146.
 6. ธนายุ ภู่วิทยาธร และบรรพต วิรุณราช. (2558). ขีดความสามารถองค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วารสารรมยสาร.13(2),161-174.
 7. วลัยพร สุขปลั่ง และบรรพต วิรุณราช. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์,10(2). 91-104.
 8. ฉัตรชัย ดนตรี และบรรพต วิรุณราช. (2558). รูปแบบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (โทรทัศน์สาธารณะ).วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.10(1), 139-156.
 9. บรรพต วิรุณราช และนิดถา บุปผา. (2558). รูปแบบการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ สปป.ลาว (1). บิสิเนส พลัส.26 (313), 0:8.
 10. บรรพต วิรุณราช และนิดถา บุปผา. (2558). รูปแบบการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ สปป.ลาว (2). บิสิเนส พลัส.26 (313), 0:8.

ปี พ.ศ. 2557

 1. บรรพต วิรุณราช. (2557). ศักยภาพการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาการจัดการ. 31(2), 35-63.
 2. สมศักดิ์ สวัสดี และบรรพต วิรุณราช. (2557). รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลผลิตของภาคตะวันออก. วารสารการจัดการสมัยใหม่. 12(2), 133-147.
 3. ทักษญา สง่าโยธิน และบรรพต วิรุณราช. (2557). แนวทางการสร้างมาตรฐานรับรองคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ. วารสารวิทยาการจัดการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 12(1),15-27.
 4. เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี และบรรพต วิรุณราช. (2557). แนวทางการนำหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มอาร์ไอ. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.9(2), 68-80.
 5. โศรยา ตินตะบุระ, บรรพต วิรุณราช และศรัณยา เลิศพุทธรักษ์. (2557). การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.9(2), 127-141.

ปี พ.ศ. 2556

 1. นารี วงศ์เลิศคุณากร และบรรพต วิรุณราช. (2556). การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ด้านบริหารธุรกิจด้วยระบบออนไลน์. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์. 9(2), 83-112.
 2. บรรพต วิรุณราช และสุชนนี เมธิโยธิน. (2556). ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 8(1), 85-96.
 3. เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี, บรรพต วิรุณราช, เกียรตินิยม คุณติสุข และชวาลา เทียนประเสริฐกิจ. (2556). ศึกษาสินค้าที่เหมาะสมในการจำหน่ายในหน่วยธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพเอ็มเอไอ. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.8(2), 39-50.

ปี พ.ศ. 2555

 1. ดวงฉัตร ประสานยุทธ, บรรพต วิรุณราช, สีมา สีมานันท์ และพิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล. (2555). คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.7(2), 47-54.
 2. สาธิต ปิติวรา และบรรพต วิรุณราช. (2555). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.7(2), 13-26.
 3. อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ และบรรพต วิรุณราช. (2555). ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 7(2), 58-70

ปี พ.ศ. 2554

 1. บรรพต วิรุณราช และ ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์. (2554). องค์กรแห่งศตวรรษ 2011. บิสิเนสพลัส.22 (266), 34-35.

ปี พ.ศ. 2553

 1. บรรพต วิรุณราช และคณะ. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: อุทยานแก้วโกมล อำเถอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. 4(2), 1-12.
 2. รัชดา ซื่อดำรง บรรพต วิรุณราช สมฤดี ศรีจรรยา และณภัคอร ปุณยภาภัสสร. (2533). รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคลำปาง. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. 5(1), 1-8.

ปี พ.ศ. 2552

 1. บรรพต วิรุณราช.(2552). เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. 4(1),5-11.