ประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

ระดับปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หน่วยงาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2551-2553 รวมนักศึกษา 130 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 130 คน

ประสบการณ์ด้านให้การศึกษางานนิพนธ์

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคลำปาง              
 3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. การเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา:โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. กระบวนการยืดอายุดอกบัวตองดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบยั่งยืน
 7. การผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง
 8. การศึกษาวิจัยการปฏิบัติการการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยบริษัททัวร์และเว็ปไซด์ในการมาท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง
 9. การศึกษาสถานการณ์  การจัดการขยะมูลฝอย  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษากรณีเทศบาล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 10. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หลังนักวิจัย (ส่งเสริม) ออกจากพื้นที่ กรณีหมู่บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. การศึกษาปัจจัยด้านการตลาด บริการ มีผลต่อการตัดสินใจพักค้างคืนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเที่ยว
 12. การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าของกระเทียม ( Value Added)   ในกรณีบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 13. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ตัดเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หลังนักวิจัย(ส่งเสริม)ออกจากพื้นที่ กรณีหมู่บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)
 15. การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามมาตรการเมาไม่ขับ  ในเขตอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 16. การตลาดผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง
 17. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อของที่ระลึกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 18. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 19. สมรรถนะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจการค้าชายแดน บริเวณด่านพรมแดนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 20. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 21. การศึกษาระบบการดำเนินงานจัดการให้คำปรึกษาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 22. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 23. การศึกษาการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยจุลินทรีย์ EM กรณีศึกษา : บ้านโคกหลวง  หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
 24. ศึกษาการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย กรณีศึกษา : ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 25. ศึกษาการคัดแยกขยะเพื่อขาย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 26. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 27. ศึกษาการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบการประหยัดไฟของผู้ใช้ไฟ กรณีศึกษา : ในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 28. การศึกษาการจัดการระบบการคัดกรองสายตาในเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษา(อายุ ๓-๑๒ปี) ในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 29. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน  ต้อกระจกในชุมชน  กรณีศึกษา : สถานีอนามัยโรงเข้  เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 30. การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคต้อกระจกและต้อหินในชุมชน กรณีศึกษา : สถานีอนามัยโรงเข้  เทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
 31. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้จุลินทรีย์ EM จากธนาคาร EM : เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 32. แรงจูงใจในการเข้าร่วมการคัดแยกขยะเพื่อขาย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้า  จังหวัดสมุทรสาคร
 33. การตลาดปลาสลิดที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลหลักห้า  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร และส่วนประสมทางการตลาดที่ทำให้ตัดสินใจซื้อปลาสลิด
 34. การนำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม
 35. แนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีแรงงาน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 36. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาเส้นก๋วยเตี๋ยวตราพ่อครัว
 37. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทีมีแหล่งกำเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐประเทศจีนในจังหวัดชลบุรี
 38. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า (SA City Line) และรถไฟฟ้าด่วน (SA Express Line) ของชาวต่างชาติผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 39. การเพิ่มขีดความสามารถของระบบ Logistics and supply chain เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจส่งออก กรณีศึกษา บริษัทในเครือ ปตท.
 40. ความคาดหวังและทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟในกรุงเทพมหานครต่อการ Rebranding ของ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์
 41. ความคาดหวังการออกแบบพัฒนารถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล
 42. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และอเมริกันที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน
 43. ศึกษากระบวนการยอมรับ Tablet สัญชาติไทย ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 44. เครือข่ายระหว่างบุคคลและความสอดคล้องของวัฒนธรรมที่มีต่อความสำเร็จของการส่งออกผ้าคลุมผมและกะปิเยาะห์ในจังหวัดนราธิวาส
 45. กระบวนการยอมรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากประเทศจีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 46. ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก Global Suppliers กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 47. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปลูกผักเพื่อการส่งออกของเกษตรกรภาคกลาง