ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

Labor demand 2018